VIL NOUYÒK pare pou Ready4K!

Ready4K se yon kourikoulòm angajman fanmi ki baze sou prèv yo voye atravè mesaj tèks. Chak semèn, ou pral resevwa ti mesaj tèks kout avèk done enteresan ak konsèy fasil sou jan pou ankouraje devlòpman pitit ou an nan kontinye bati sou woutin ki egziste nan fanmi.

Pou enskri, voye tèks "NYC" nan 70138, oswa ranpli fòm lan nan paj sa a. Menmsi pa gen frè enskripsyon, done ak mesaj, ou ka peye yon tarif si w resevwa 3 mesaj pa semèn.

Ou ka anile mesaj tèks nenpòt lè, lè w voye yon mesaj tèks STOP nan 70138. Tanpri sonje Ready4K disponib sèlman nan lang anglè, panyòl, arab, chinwa, ak vyetnamyen.